Blue Flower

Gerard van der Burg, psycholoog. Twee artikelen met elk een leestijd van ongeveer 15 minuten.

Bepaalt de werkelijkheid mede ons denken, voelen en doen? Zo ja, hoe dan? Psychologen negeren van oudsher de werkelijkheid. Het eerste artikel gaat over een psychologisch boek dat met deze traditie brak: De ontkenning van de dood van Ernest Becker. Het tweede artikel gaat dieper in op de invloed van de werkelijkheid op ons gedrag.


Ernest Becker en de ‘echte ellende’

In onze samenleving heerst het idee van volledige maakbaarheid. We kunnen in ons leven alles bereiken wat we wensen, als we de juiste keuzes maken en hard willen werken. We bereiken niet altijd wat we wensen. Er zijn factoren waar we geen invloed op hebben, bijvoorbeeld het gedrag van anderen. De werkelijkheid kan altijd anders uitpakken dan onze keuzes en inzet.
     Als de werkelijkheid niet overeenkomt met onze wensen heeft dat gevolgen voor ons denken, voelen en doen. Toch wijzen psychologen ons niet op de invloed van de werkelijkheid op ons gedrag. Dat komt doordat psychologen van oudsher de oorzaak van ons gedrag in de mens zoeken en niet in de werkelijkheid.
     De geschiedenis van de psychologie kent slechts één boek dat wel de invloed van de werkelijkheid op ons gedrag beschrijft, zij het omfloerst: The Denial of Death (1973, in 2020 opnieuw uitgegeven) van Ernest Becker. De ontkenning van de dood maakte een diepe indruk op mij als student psychologie.
     De Amerikaan Ernest Becker (1924-1974) was docent culturele antropologie. Hij schreef tien boeken. The Denial of Death was zijn magnum opus, het won in 1974 de prestigieuze Pulitzerprijs. Het boek wordt veel genoemd. De bekende psychiater en romancier Irvin Yalom refereerde aan The Denial of Death in zijn Existential Psychotherapy (1980). Psycholoog Piet Vroon citeerde het in zijn bestsellers Tranen van de krokodil (1989) en Wolfsklem (1992). En schrijver Arnon Grunberg wijdde een column eraan: ‘Het indrukwekkendste boek dat ik dit jaar las, is ruim veertig jaar oud’ (de Volkskrant, 31 december 2014).
     Ernest Becker begint bij de dominante psychologische theorie van zijn tijd, de psychoanalyse van Sigmund Freud (1856-1939). De psychoanalyse veronderstelde een onbewuste in onze psyche, onze geest. In dit onbewuste zouden verschillende driften en complexen huizen, zoals het lustprincipe, het doodsinstinct en het Oedipuscomplex. Vervolgens geeft Becker een existentiële verklaring voor ons gedrag. Hij baseert zich daarbij onder andere op het werk van een leerling van Freud, Otto Rank (1884-1939) en op het existentialisme. Deze filosofische stroming dacht na over onze existentiële problemen: ons bestaan, onze dood en onze zingeving. Beroemde existentialisten waren Søren Kierkegaard (1813-1855), Jean-Paul Sartre (1905-1980) en Albert Camus (1913-1960).
     In De ontkenning van de dood analyseert Becker in vele gedragingen de angst voor de dood en de angst voor het leven. Ik beperk mij tot Beckers inzichten over de romantische liefde en drie typen mensen: de spitsburger, het neurotische en het creatieve type mens. De kracht van De ontkenning van de dood ligt in zijn indringende taal. Daarom zal ik Becker aan het woord laten over de genoemde onderwerpen. (Alle citaten zijn uit de tweede druk van de vertaling uit 1985.)

Angst voor de dood
De mens leeft niet alleen voor het ogenblik, maar breidt zijn innerlijke zelf ook tot gisteren uit, zijn nieuws­gierigheid tot eeuwen geleden, zijn angsten tot over vijf miljard jaar als de zon zal afkoelen, en zijn hoop tot in de eeuwig­heid. Hij leeft niet slechts in een klein territorium, en zelfs niet op een hele planeet, maar in een melkweg, in een universum, en in dimensies die ver voorbij zichtbare universums reiken. Deze onmetelijke expansie, deze bedrevenheid, deze vergeestelijking, dit zelfbewustzijn geeft de mens in de natuur letterlijk de plaats van een kleine god, zoals de denkers van de Renaissance reeds wisten.   
     Toch is tezelfdertijd, zoals de oosterse wijzen ook wisten, de mens een worm en voedsel voor wormen. Dit is de paradox: hij staat buiten de natuur en maakt er toch hopeloos deel van uit; hij is een dualistisch wezen dat verkeert te midden van de ster­ren en toch huist in een lichaam met hartslag en ademtocht. Zijn lichaam is een omhulsel van vleselijke materie dat hem in velerlei opzicht vreemd is – het meest vreemd en het meest weerzinwekkend doordat het pijn kan lijden en bloeden en doordat het zal vergaan en sterven. De mens is letterlijk in tweeën gespleten: hij heeft een besef van zijn eigen stralende bijzonderheid doordat hij majesteitelijk uit­rijst boven de natuur, en toch zakt hij een meter of zo terug in de aarde teneinde blind en stom weg te rotten en voor altijd te verdwijnen. Het is een verschrikkelijk dilemma. (p. 62 en p. 86)

Angst voor het leven
Het menselijk dier wordt door twee grote angsten geken­merkt waartegen andere dieren worden beschermd: de angst voor het leven en de angst voor de dood. De mens treedt niet gemakkelijk naar buiten, de overweldiging van zijn wereld in, de werkelijke gevaren ervan tegemoet. Het leven kan iemand op­slokken, zijn energie opslorpen, hem doen ondergaan, zijn auto­nomie wegnemen, hem in zo’n tempo zoveel nieuwe ervaringen bieden dat hij opgeblazen wordt; het kan hem tussen anderen doen opvallen, gevaarlijk terrein doen betreden, hem belasten met nieuwe verantwoordelijkheden die veel kracht vergen en hem aan nieuwe onzekerheid, nieuw toeval blootstellen. Bo­venal bestaat er het risico van een foutje, een ongeluk, een toe­vallige kwaal, en natuurlijk van de dood, het uiteindelijke op­slokken, het totale ondergaan en het niets. (p. 89-90)

De spitsburger
De mens schept zich een hanteerbare wereld: hij gaat onkritisch, zonder nadenken aan de slag. Hij aanvaardt de culturele programmering, die hem met zijn neus in de richting draait waar­heen hij moet kijken. Hij leert zich niet bloot te geven, niet op te vallen; hij leert zich in te bedden in de macht van het andere, zowel van concrete personen als van dingen en cul­turele geboden; het resultaat is dat hij zich een bestaan verwerft in de veronderstelde onfeilbaarheid van de wereld om hem heen. 
     Voor Søren Kierkegaard was ‘spits­burgerlijkheid’ afgezaagdheid, de mens in slaap gesust door de dagelijkse sleur van zijn samenleving, content met de genoeg­doeningen die deze hem biedt: in de wereld van vandaag de auto, het winkelcentrum en de twee weken zomervakantie. De mens wordt door de vaste en beperkte alternatieven die zijn samenleving hem biedt beschermd, en als hij niet van zijn pad opkijkt kan hij zijn leven met een zekere saaie standvastigheid doorkomen.
     Waarom neemt de mens er genoegen mee dat hij een afgezaagd leven leidt? Wegens het gevaar van een volledig open erva­ringshorizon, natuurlijk. De diepere motivering van de spitsbur­gerlijkheid is, dat het de zege over onzekerheid, over vrijheid, behaalt. De spitsburgerlijkheid kent zijn echte vijand: de vrij­heid is gevaarlijk. Als we hem te gretig volgen, dreigt hij ons omhoog te laten vallen; als we hem te volledig opgeven, worden we een gevangene van de dingen die moeten gebeuren. Het is het veiligste om binnen de grenzen te blijven van wat sociaal mogelijk is. (p. 58 en p. 111)

Het neurotische type
Neurose is een woord voor een gecompliceerde techniek om ellende te vermijden, maar de werkelijkheid is de echte ellende. Leven is ervaringen opdoen. Je moet al handelend je nek uitsteken zonder enige garantie omtrent voldoening of veiligheid. Je weet nooit hoe het zal aflopen of hoe raar je eruit zult zien, maar het neurotische type wil deze garantie. Hij wil het beeld dat hij van zichzelf heeft niet op het spel zetten. Hij voelt zich kwetsbaar - en dat is de waarheid! Maar hij reageert te totaal, te onbuigzaam. Hij is bang om de straat op te gaan, of met de lift omhoog, of met wat voor soort vervoer dan ook. In dit uiterste is het alsof de persoon tegen zichzelf zegt: ‘Als ik ook maar iets doe, zal ik doodgaan.’ Hij wil de prijs die de natuur van hem vraagt niet betalen: ouder wor­den, ziek of gewond worden, en doodgaan. (p. 93, p. 216 en p. 219)

De romantische liefde
Het geestelijk leven, dat ooit eens betrekking had op een andere dimensie, wordt nu tot deze aarde teruggebracht en krijgt gestalte in een ander menselijk individu. De liefdespartner wordt het goddelijke ideaal waarin men een levensvervulling kan vinden. Kortom, het liefdesobject is God.  
     Zoals we uit eigen ervaring weten werpt deze methode geweldi­ge en echte vruchten af. Voelt men zich bedrukt door de last van zijn leven? Dan kan men die aan de voeten van zijn god­delijke partner leggen. Is zelfbewustzijn, het gevoel dat men een apart individu is, proberen enigszins te snappen wie men is, wat het leven is en zo, te pijnlijk? Dan kan men dat in de emo­tionele overgave aan de partner van zich af zetten, zichzelf in het delirium van de seksualiteit vergeten en toch in de ervaring nog wonderbaarlijk verkwikt worden.
     Hoe kan een mens een goddelijk 'alles' voor een ander zijn? Geen menselijke partner kan die ver­zekering bieden omdat die partner echt is. Hoezeer we hem ook mogen idealiseren en aanbidden, hij straalt onvermijdelijk aards verval en onvolmaaktheid af. En aangezien hij onze ideale waardenmaatstaf is, slaat deze onvolmaaktheid op ons terug. Als je partner je 'alles' is, dan wordt elke tekortkoming in hem een zware bedreiging voor jou. (p. 196-198 en p. 202)

Het creatieve type
De sleutel tot het creatieve type is dat hij van het gemeenschap­pelijke reservoir van gedeelde zingevingen afgezonderd is. Er is iets in zijn levenservaringen dat hem de wereld als een pro­bleem doet opvatten; als gevolg daarvan moet hij er een per­soonlijke zin aan geven. Het bestaan wordt een probleem dat een ideaal antwoord behoeft; maar als je de collectieve oplossing voor het probleem van het bestaan niet meer aanneemt, dan moet je er zelf een bedenken.
     We kunnen duidelijk zien dat een objectief werk dat je volledig in je macht hebt en echt kunt vervolmaken de enige manier is om aan volmaaktheid te werken. Of je eet jezelf en anderen om je heen in een poging tot volmaaktheid op; of je objectiveert die onvolmaaktheid in een werk waar je dan je creatieve krachten op loslaat. In deze zin is een zekere objectieve creativiteit het enige antwoord dat de mens op het probleem van het leven heeft.
     De neu­roticus kan deze creatieve reactie die in een specifiek werk be­lichaamd is niet opbrengen. De neuroticus is iemand die niet kan scheppen - de 'artiste-manqué' zoals Rank hem zo toepasselijk noemde. Zo bekeken lijkt het verschil tussen kunstenaar en neuroticus voornamelijk op een kwestie van talent neer te komen. (p. 207, p. 220-221)

In en buiten de psyche
The Denial of Death is meer een rijke verzameling aan briljante inzichten, dan een glashelder betoog van A tot Z. Ik probeer de rode draad te ontwarren.
     Ernest Becker gebruikt de termen de angst voor de dood en de angst voor het leven. Daarnaast is de werkelijkheid ook een probleem: ‘de werkelijkheid is de echte ellende’ (citaat bij het neurotische type).
     Voor mij verwijzen deze drie termen naar hetzelfde: naar alle (mogelijke) verschrikkingen in het leven. De werkelijkheid kan (kei)hard zijn. De mens kan elk moment worden getroffen door een pijnlijke gebeurtenis, bijvoorbeeld zijn eigen dood. Hij is bang voor elke pijnlijke gebeurtenis en daarom wil hij ze voorkomen. Dat kan hij op verschillende manieren doen.
     De spitsburger, het neurotische type en de romantische liefde zijn manieren om pijnlijke gebeurtenissen te vermijden. Zo probeert de spitsburger pijnlijke gebeurtenissen te voorkomen door zijn vrijheid op dezelfde manier te beperken als de meeste mensen in zijn cultuur. Door te voldoen aan de zingeving van zijn cultuur, bijvoorbeeld huisje, boompje, beestje, wordt hij beloond met een rustig en onopvallend bestaan. Het neurotische type tracht elke pijnlijke gebeurtenis te voorkomen door zijn leven rigoureus in te snoeren. Bij de romantische liefde is de geliefde een god die zijn partner voor pijnlijke gebeurtenissen moet behoeden. Maar echte mensen kunnen niet voor god spelen. Hiernaast heeft het creatieve type een manier gevonden om met zijn pijnlijke ervaringen om te gaan. Hij bezit het talent om zijn trauma’s te objectiveren in kunstwerken.
     Wanneer we De ontkenning van de dood op deze wijze lezen vormt zij een breuk in de geschiedenis van de psychologie. De psychologie neemt van oudsher aan dat de oorzaak van het gedrag in de psyche van de mens ligt, namelijk het onbewuste, het bewustzijn of de cognitieve processen. In De ontkenning van de dood ligt de oorzaak van het gedrag voor het eerst ook buiten de psyche: in alle (mogelijke) pijnlijke gebeurtenissen. Freud besefte dit pas laat in zijn leven schrijft Becker: ‘Freud kwam geleidelijk aan tot het inzicht dat het kwaad in de wereld niet alleen in de mensen zit maar ook buiten hen, in de natuur - en daarom werd hij in zijn latere werk realistischer en pessimistischer’ (p. 317). De oorzaak van ons gedrag ligt niet louter in onze psyche, maar ook buiten onze psyche.
     Naast de pijnlijke gebeurtenissen overkomen ons ook prettige gebeurtenissen. Ook deze prettige gebeurtenissen zijn van groot belang voor ons leven. Geen enkele psycholoog na Becker heeft de rol van zowel pijnlijke als prettige gebeurtenissen in ons gedrag nauwkeurig geanalyseerd. Ik doe hieronder een poging.


De invloed van de werkelijkheid op ons gedrag 

Alles wat we meemaken heeft invloed op wat we denken, voelen en doen. Dit lijkt een open deur. Toch kent de psychologie geen theorie over de invloed van de werkelijkheid op ons gedrag. Ik geef een aanzet tot een dergelijke theorie. Tot slot pas ik deze aanzet toe op psychische stoornissen en op onze huidige samenleving.

De psychologie en de werkelijkheid
De werkelijkheid kan snoeihard zijn. Tientallen miljoenen mensen zijn besmet met het coronavirus, het virus maakt miljoenen doden en leidt tot vergaande maatregelen. Naast deze harde werkelijkheid op wereldschaal bestaat er een harde werkelijkheid op persoonlijk niveau, bijvoorbeeld ontslagen worden of een hersenbloeding krijgen. Niet alleen de harde werkelijkheid beïnvloedt ons leven, ook de gewone werkelijkheid beïnvloedt ons leven.
     Alle dingen die we meemaken sturen ons gedrag. Alles wat we zien, horen, ruiken, proeven en met de tastzin voelen, bepaalt wat we denken, wat we voelen en wat we doen. Voorbeelden zijn de gesprekken die we voeren, de berichten die we lezen en de geluiden die we horen.
     Een psychologische theorie die uitgaat van de werkelijkheid lijkt zeer aannemelijk. Niettemin bezit de psychologie geen enkele theorie over de invloed van de werkelijkheid op onze gedachten, gevoelens en handelingen (1). Volgens psychologen kan namelijk niet over ‘de werkelijkheid’ worden gesproken, omdat zij niet bestaat. Dit is een bekend inzicht uit de kennistheorie, de tak van de wijsbegeerte die onderzoek doet naar betrouwbare kennis. De kennistheorie stelt dat ‘de werkelijkheid’ - de werkelijkheid die voor iedereen dezelfde is, de objectieve werkelijkheid - niet bestaat omdat elk mens de werkelijkheid interpreteert. Er is enkel een subjectieve of intersubjectieve werkelijkheid. Inderdaad, de objectieve werkelijkheid bestaat niet. Maar mensen zijn geen kennistheoretici.
     Voor de mens is het niet van belang of de werkelijkheid objectief is of niet. Hij leeft elk moment in de gewone werkelijkheid. Die alledaagse werkelijkheid is voor hem zelfs cruciaal. Hij is voor zijn bestaan namelijk geheel afhankelijk van aspecten of dingen in de gewone werkelijkheid, bijvoorbeeld een veilige omgeving, voedsel, drinkwater, andere mensen, werk, enz. Voor het bestaan van de mens is de werkelijkheid cruciaal en niet de kwestie van de objectieve werkelijkheid.
     De werkelijkheid bepaalt ons gedrag. Hoe dit mogelijk werkt heb ik getracht in taal te vangen. Ik beschrijf in grote lijnen deze werking. (Het is een aannemelijke aanzet, maar ook een die psychologen nog moeten toetsen aan de empirie.)

De concrete werkelijkheid
De mens leeft in de 'concrete werkelijkheid': de werkelijkheid die hij met zijn zintuigen waarneemt. De concrete werkelijkheid bevat voor de mens drie essentiële eigenschappen. 
     De eerste eigenschap is dat de mens in de concrete werkelijkheid talloze verschillende dingen waarneemt, bijvoorbeeld: wolken; regen, vogels; straten en het gedrag van andere mensen. Wanneer de omgeving van de mens verandert, verandert zijn concrete werkelijkheid. Zo neemt hij in zijn woonkamer andere dingen waar dan in het verkeer.
     De tweede eigenschap is dat sommige dingen in de concrete werkelijkheid goed zijn voor zijn bestaan. Als derde eigenschap zijn sommige dingen slecht voor zijn welbevinden.
     Deze drie essentiële eigenschappen van de concrete werkelijkheid veroorzaken, tezamen met het brein van de mens, zijn gevoelens, handelingen en gedachten.

Positieve en negatieve gevoelens
Sommige dingen zijn goed voor de mens, sommige dingen slecht. Zo is vers voedsel goed voor hem, maar bedorven voedsel slecht. De mens zal moeten weten of een specifiek ding voordelig of nadelig voor hem is. Dat gebeurt inderdaad.
     De hersenen van de mens beoordelen razendsnel met behulp van de zintuigen, of een specifiek ding positief of negatief is voor zijn welbevinden. Bij een positieve beoordeling ervaart de mens een positief gevoel, bij een negatieve beoordeling een negatief gevoel. Het positieve of negatieve gevoel heeft een bepaalde sterkte, variërend van heel licht tot heel sterk. De mens ervaart bij het waarnemen van bijvoorbeeld een specifiek persoon of een specifiek apparaat een positief of een negatief gevoel met een bepaalde intensiteit.

Handelingen
De mens ervaart een positief gevoel als zijn hersenen beoordelen dat een specifiek ding positief is voor zijn bestaan. Hij ervaart een negatief gevoel als zijn brein beoordeelt dat een specifiek ding negatief is voor zijn welzijn. Om te kunnen overleven of prettig te kunnen leven zal de mens positieve gevoelens moeten bereiken en negatieve gevoelens moeten voorkomen. Dat doet hij.
     De mens voert de hele dag handelingen uit die behoren tot een van de volgende drie soorten: handelingen om positieve gevoelens te bereiken; handelingen om negatieve gevoelens te voorkomen en simpele handelingen in reactie op negatieve gevoelens (2). Ik bespreek elke soort.
     De eerste soort handelingen zijn handelingen die positieve gevoelens opleveren. De mens kent talloze van dergelijke handelingen. Veel van deze handelingen zijn onder te verdelen in verschillende categorieën. Ik noem vijftien categorieën. Eén: het uitvoeren van allerlei basishandelingen, zoals lopen, praten, schrijven, enz. Twee: het kind doet wat zijn ouders hem opdragen. Drie: primair, voortgezet en eventueel hoger onderwijs volgen en afronden. Vier: een sport beoefenen. Vijf: vriendschappen sluiten en onderhouden. Zes: uitgaan, bijvoorbeeld naar cafés en festivals. Zeven: een creatieve hobby hebben, zoals tekenen of een muziekinstrument bespelen. Acht: een beroep uitoefenen dat past bij de opleiding en capaciteiten. Negen: op vakantie gaan. Tien: de puber en volwassene houdt zich aan de normen en waarden van zijn (sub)cultuur. Elf: mooie spullen kopen. Twaalf: wonen in een eigen huis. Dertien: het huishouden doen, zoals eten koken of stofzuigen. Veertien: een relatie hebben. En vijftien: een gezin stichten en onderhouden. Het uitvoeren van de handelingen uit deze categorieën levert positieve gevoelens op.
     De tweede soort handelingen zijn handelingen om negatieve gevoelens te voorkomen. Ook bij deze soort handelingen zijn verschillende categorieën te onderscheiden. Ik noem er acht. Eén: zelfdiscipline hebben, bijvoorbeeld gezond eten en voldoende bewegen om niet ziek te worden. Twee: zelfbeheersing tonen. De mens gedraagt zich wellevend tegenover anderen om geen irritaties of conflicten op te roepen. Drie: ongezond gedrag afleren, zoals stoppen met roken. Vier: het raadplegen van een medisch specialist om van een specifieke pijn of klacht af te komen. Vijf: scheiden van de partner om niet meer ongelukkig te zijn in de relatie. Zes: een defect apparaat (laten) repareren of vervangen door een nieuwe om hetzelfde (soort) apparaat te kunnen blijven gebruiken. Zeven: demonstreren. Mensen protesteren tegen een misstand in de hoop iets te veranderen. Acht: coronaproof gedrag. Iemand zal zijn handen stukwassen en anderhalvemeter afstand houden om niet besmet te raken met het coronavirus. Het uitvoeren van handelingen uit deze categorieën voorkomt negatieve gevoelens (3).
     De derde soort handelingen zijn simpele handelingen in reactie op negatieve gevoelens. Mensen voeren in reactie op negatieve gevoelens eenvoudige handelingen uit, omdat simpele handelingen direct positieve gevoelens opleveren. Voorbeelden van eenvoudige handelingen zijn snoepen, shoppen of whatsappen.
     Nog twee opmerkingen. Ten eerste, voor alle handelingen uit de drie genoemde soorten geldt dat de persoon ze eerst heeft moeten leren uitvoeren. Het aanleren van handelingen betekent dat de hersenen de handelingen verwerven. Nadat de handelingen zijn aangeleerd, en in de hersenen zijn verankerd, kunnen ze heel vaak succesvol worden uitgevoerd. Toch kan elke handeling die zeer vaak succesvol is uitgevoerd een keer mislukken. We kunnen bijvoorbeeld een keer struikelen, worden aangereden, iemand kwetsen of juist door anderen worden gekwetst. En iemand kan zich coronaproof gedragen en toch besmet raken.
     Ten tweede, veel van de genoemde (categorieën) handelingen zijn persoonlijk: ze zijn niet op elk individu van toepassing. Sommige mensen kunnen aan een bepaalde (categorie) handeling niet voldoen of hebben er geen behoefte aan. Sommige mensen kunnen bijvoorbeeld geen eigen woning kopen of huren en andere mensen hebben geen behoefte aan een sport of kinderen.

Gedachten
Een mens alleen kan niet overleven of prettig leven in de concrete werkelijkheid. Hij is van anderen afhankelijk. Hij zal goed met anderen moeten samenleven en samenwerken. Dankzij de taal kan hij dat.
     Ik noem drie functies van een taal. Ten eerste weet de mens door te praten met anderen, welke specifieke dingen voordelig of juist nadelig voor hem kunnen zijn. Ten tweede leren mensen elkaar door te praten, hoe ze nieuwe handelingen goed moeten uitvoeren. Ten derde bindt taal mensen. Wanneer twee mensen elkaar begrijpen ervaren ze beiden een positief gevoel. Om veel positieve gevoelens te ervaren zal de mens vaak en met verschillende mensen willen praten en ze begrijpen. Voor deze drie functies van de taal moet de mens zich nauwkeurig kunnen uitdrukken. Dat kan hij.
     Elke taal kent namelijk talloze (werk)woorden en werkwoordsvormen. De mens kan met behulp van deze (werk)woorden en werkwoordsvormen de talloze specifieke dingen uit de concrete werkelijkheid precies benoemen en daarmee elkaar begrijpen (4).

Tot slot verhelder ik met deze theoretische aanzet psychische stoornissen en de huidige samenleving.

Psychische stoornissen
De mens streeft dus voortdurend naar positieve gevoelens en probeert negatieve gevoelens te voorkomen. Hierdoor ervaart de mens elke dag veel positieve gevoelens en af en toe een negatief gevoel. Toch kan iemand nog een heftige gebeurtenis meemaken, bijvoorbeeld een ernstige ziekte krijgen of een dierbare verliezen. Hij ervaart dan over een lange periode weinig positieve gevoelens en veel sterke negatieve gevoelens.
     De mens zal met zijn streven positieve gevoelens te bereiken en negatieve gevoelens te voorkomen, op deze situatie moeten reageren. Zijn hersenen zullen gedrag gaan vertonen om meer positieve gevoelens te ervaren en minder negatieve gevoelens. Het brein van de mens kán dan een psychische stoornis ontwikkelen. Ik maak een onderscheid tussen een psychische stoornis die negatieve gevoelens moet voorkomen en psychische stoornissen die meer positieve gevoelens moeten opleveren.
     Een depressie kan worden beschouwd als een manier om negatieve gevoelens te voorkomen. Iemand met een depressie heeft namelijk geen energie meer om iets te ondernemen uit angst weer een negatief gevoel te moeten ervaren.
     Sommige psychische stoornissen, zoals een dwanghandeling, een verslaving en anorexia, kunnen worden beschouwd als manieren om weer veel positieve gevoelens te ervaren. Wanneer iemand vaak zijn dwanghandeling uitvoert ervaart hij veel positieve gevoelens. Als iemand vaak alcohol inneemt geeft hem dat telkens een positief gevoel. Wanneer de anorexiapatiënt vaak zijn honger kan trotseren door niet te eten levert hem dat steeds een positief gevoel op. De verslaafde en de anorexiapatiënt betalen voor deze positieve gevoelens een hoge prijs: de aantasting van hun lichamelijke gezondheid. Ook iemand met een dwanghandeling betaalt een hoge prijs. Hij is elke dag veel tijd kwijt aan het uitvoeren van zijn dwanghandeling. Dat staat normaal functioneren in de weg.
     Een depressie gaat zeer vaak samen met een of andere psychische stoornis. De depressie moet het aantal negatieve gevoelens verminderen en de psychische stoornis moet het aantal positieve gevoelens vermeerderen.

Onze huidige samenleving
Sinds de jaren negentig van de vorige eeuw leven we in een zogenaamde meritocratie. In deze samenleving nemen we aan dat de verdiensten (merits) van het individu zijn lot bepalen in plaats van zijn afkomst. Het individu kan alles bereiken wat hij ambieert, als hij maar hard wil werken. Als hij geen succes heeft, heeft hij dat aan zichzelf te danken.
     Deze aanname van de meritocratie is onjuist. We leven in een concrete werkelijkheid die veel minder maakbaar is dan we willen en denken. Er zijn vele factoren en omstandigheden waar wij geen invloed op hebben (gehad) maar wel ons gedrag sturen (5).
     Ook in de bestseller De meeste mensen deugen (2019) negeert Rutger Bregman de invloed van de werkelijkheid op ons gedrag. Aan het eind van zijn boek laat Bregman zien wat er gebeurt als we uitgaan van het goede in de mens. Zorgondernemer Jos de Blok van Buurtzorg geeft zijn wijkverplegers veel vrijheid met zeer tevreden klanten en werknemers als resultaat. In Noorse gevangenissen krijgen de gedetineerden relatief veel vrijheid waardoor de sfeer veel prettiger is dan in Amerikaanse gevangenissen. In het Deense Aarhus ging men thee drinken met jonge moslims waarna het aantal Syriëstrijders sterk afnam.
     Bregman vergeet de omstandigheden. Uit de drie voorbeelden blijkt dat als een individu goed wordt behandeld, zijn gedrag goed is. De mens is niet van nature goed of slecht. De omstandigheden bepalen, tezamen met zijn brein, of een individu goed of slecht gedrag vertoont. Bregman noemt dit verband niet.

Samenvattend, hoe beïnvloedt de werkelijkheid mogelijk ons gedrag? We leven in de concrete werkelijkheid, de werkelijkheid die we met onze zintuigen waarnemen. De concrete werkelijkheid bevat specifieke dingen die positief of negatief voor ons zijn. Onze hersenen beoordelen of een specifiek ding positief of negatief voor ons is. We ervaren dan een positief of negatief gevoel. Omdat positieve gevoelens goed zijn voor ons welbevinden en negatieve gevoelens slecht, streven we voortdurend naar positieve gevoelens en proberen we negatieve gevoelens te voorkomen.
     We leven in een samenleving die aanneemt dat we ons eigen lot kunnen bepalen. Die aanname klopt niet, omdat ons dingen kunnen overkomen waar we geen invloed op hebben.
     Als we over een lange periode veel negatieve gevoelens moeten ervaren kunnen we een depressie ontwikkelen. Door een depressie ondernemen we heel weinig en dat is functioneel: de kans op negatieve gevoelens is dan ook minder.

Verwijzingen
1. Op deze website ga ik dieper in op de huidige psychologie. Even in het kort. De huidige psychologie is geen empirische wetenschap. Een empirische wetenschap, zoals de natuurwetenschappen, zoekt naar verklaringen voor haar verschijnselen. Psychologen stellen enkel door middel van experimenten psychische verschijnselen vast. Omdat de psychologie niet naar verklaringen zoekt voor haar verschijnselen, is zij feitelijk een semiwetenschap.
     Om van de psychologie een echte empirische wetenschap te maken is allereerst een goede theorie over de oorzaken van het menselijk gedrag noodzakelijk. Een dergelijke theorie moet volgens mij uitgaan van de invloed van de werkelijkheid.
     Sommige lezers denken wellicht dat het behaviorisme of de leertheorie al een theorie is over de invloed van de werkelijkheid op ons gedrag. Het behaviorisme of de leertheorie is enkel een theorie over het aan- en afleren van specifiek zichtbaar gedrag. Deze theorie verklaart niet de invloed van de werkelijkheid op al onze gedachten, gevoelens en handelingen.
2. Voor de leesbaarheid heb ik een tussenstap weggelaten. Iemand voert een specifieke handeling uit om een specifiek doel te bereiken. Er zijn drie mogelijke doelen: een specifiek ding of gebeurtenis dat een positief gevoel oproept; een specifiek ding of gebeurtenis dat een negatief gevoel voorkomt en een specifiek ding of gebeurtenis in reactie op een negatief gevoel, dat een positief gevoel veroorzaakt.
     De uitgevoerde handeling om een van de drie doelen te bereiken, leidt tot een nieuw ding of nieuwe gebeurtenis. Dat specifieke ding of die specifieke gebeurtenis wordt door het brein weer beoordeeld. De hersenen beoordelen of het specifieke doel is bereikt. Zo ja, dan ervaart de persoon een positief gevoel. Zo nee, dan ervaart de persoon een negatief gevoel.
3. Deze twee soorten handelingen lijken in de verte op wat neuropsycholoog Victor Lamme schrijft in zijn boek Waarom? - Op zoek naar wat ons werkelijk drijft (2016). Lamme concludeert: '[De] essentie van wat we zijn [is]: dieren op zoek naar beloning, die narigheid willen vermijden en graag doen wat anderen doen' (p. 299). Lamme leidt deze conclusie niet af uit de eigenschappen van de concrete werkelijkheid. Ook beschrijft Lamme niet de verschillende manieren waarop de mens streeft naar beloning en narigheid vermijdt.
4. Hierboven is uitgelegd welke handelingen de mens uitvoert, en waarom. Tevens is uitgelegd waarom de taal zo belangrijk is voor de mens. Maar hoe ontstaan de handelingen en de gedachten of uitspraken in de mens?
     De mens reageert op een specifieke gebeurtenis adequaat. Hij reageert op een specifieke gebeurtenis met de bijbehorende handeling: een handeling (uit een van de drie soorten) die hoort bij dat specifieke ding. Of hij reageert op een specifieke gebeurtenis met de bijbehorende gedachten of uitspraken: gedachten of uitspraken die horen bij dat specifieke ding. Dat werkt waarschijnlijk in de hersenen als volgt.
     Bij het waarnemen van een specifieke gebeurtenis richten de zintuigen zich op die gebeurtenis. De zintuigen maken van die gebeurtenis specifieke elektrochemische activiteit. De specifieke elektrochemische activiteit activeert in het brein specifieke gebieden. De geactiveerde hersengebieden veroorzaken de handeling of gedachte die hoort bij die specifieke gebeurtenis. De mens voert de bijbehorende handeling uit of schiet zich de bijbehorende gedachte te binnen. 
     Ik noem twee aanwijzingen uit de neurowetenschappen voor de juistheid van deze hypothese. Het eerste inzicht is dat de hersenscans in de vele studies specifieke, zeer actieve hersengebieden tonen. Proefpersonen krijgen een taak aangeboden terwijl ze in een hersenscanner liggen. Ze voeren de taak uit met de bijbehorende handeling of gedachte. De hersenscans laten zien dat tijdens het uitvoeren van de taak specifieke gebieden actiever zijn dan andere gebieden. Bij andere taken zijn weer andere hersengebieden actiever. De hersenscans ondersteunen het idee dat een specifieke taak die gebieden sterk activeert die de bijbehorende handeling of gedachte veroorzaken.
     De tweede aanwijzing is dat wij op specifieke gebeurtenissen en personen bijna altijd reageren met de bijbehorende woorden. Soms verspreken wij ons of noemen een verkeerd woord. Wij herstellen ons dan direct of worden door de ander erop gewezen. Bij verschillende verworven hersenziekten reageert de patiënt op specifieke gebeurtenissen of personen niet meer adequaat, zoals bij visuele agnosie en dementie. Patiënten met visuele agnosie kunnen specifieke gebeurtenissen niet meer benoemen. Welke gebeurtenissen dat zijn verschilt per patiënt. Zo zijn er patiënten die enkel dieren, planten of muziekinstrumenten niet meer herkennen. Patiënten in de eindfase van dementie herkennen hun naasten niet meer. Bij beide hersenziekten is aangetoond dat specifieke hersengebieden zijn aangetast. Deze hersenziekten impliceren dat mensen door middel van specifieke, gezonde hersengebieden wél adequaat reageren op specifieke gebeurtenissen en personen met de bijbehorende woorden.
     Kortom, twee inzichten uit de neurowetenschappen ondersteunen de hypothese dat de mens op een specifieke gebeurtenis reageert met de bijbehorende handeling of gedachte, door middel van specifieke gezonde hersengebieden.
5. De Amerikaanse filosoof Michael J. Sandel heeft hier een boek over geschreven, De tirannie van verdienste - Over de toekomst van de democratie (2020). Een citaat uit het interview met hem uit de Volkskrant van zaterdag 19 september 2020: ‘De bovenlaag heeft te weinig oog voor het feit dat succes óók komt door zaken als toeval, geluk, aanleg, de juiste omstandigheden en ouders en docenten die je de weg wijzen. De elite denkt dat ze haar succes uitsluitend aan zichzelf te danken heeft, waardoor ze geen enkele dankbaarheid en nederigheid voelt. Deze manier van naar succes kijken heeft gezorgd voor wat ik een meritocratische verwaandheid noem. Mensen die het maken, denken dat zij hun succes zelf hebben verdiend en vinden dat de achterblijvers hun lot aan zichzelf hebben te wijten.'